Podmínky pronájmu
Zařízení bylo převzato a bude vráceno ve stanovenou dobu do půjčovny. Náklady na dopravu nese nájemce. Nájemce bude zařízení používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami o jeho obsluze, údržbě a užívání, s nimiž byl seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je. Nájemce za zařízení osobně odpovídá po dobu od jeho převzetí od pronajímatele do jeho vrácení pronajímateli. Nájemce se zavazuje nepřenechat zařízení do užívání ani pronájmu třetí osobě, neručit jím nebo ho dávat do zástavy či prodeje. Nájemce se zavazuje vrátit zařízení v dohodnuté době a ve stavu v jakém je převzal. Zjistí-li nájemce dodatečně, že bude zařízení potřebovat po delší dobu, než bylo sjednáno, dohodne se před uplynutím této doby osobně s pronajímatelem o jeho prodloužení. V případě, že nájemce vrátí zařízení znečištěné, zaplatí pronajímateli přirážku ve výši až 500,-Kč za každé takové zařízení. V případě že v průběhu doby pronájmu dojde k porušení zařízení, a to i bez zavinění ze strany nájemce musí pronajímatele o této skutečnosti neprodleně telefonicky informovat. Tato skutečnost neopravňuje nájemce přenášet na pronajímatele svá rizika jako např. vícenáklady na dopravu zařízení, ušlý zisk, penalizační opatření, prostoje pracovníků. Zjistí-li pronajímatel při vrácení zařízení závady způsobené nájemcovou nedbalostí nebo neodborným zacházením se zařízením, je nájemce povinen ihned nahradit pronajímateli náklady nutné pro odstranění těchto závad. V případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiného zmizení najatého zařízení nebo jeho části, uhradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu takového zařízení nebo jeho části, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu, odcizení nebo jiné zmizení zařízení nebo jeho části zjistil, maximálně však do doby sjednaného pronájmu věci. V případě, že si nájemce pronajímá zařízení, které pro svoji náročnost vyžaduje zvláštní oprávnění obsluhy (řetězová pila, nastřelovací pistole, svářecí souprava atd….) prohlašuje nájemce místopřísežně, že byl vyškolen dle platných bezpečnostních předpisů a ČN pro dané zařízení a že je držitelem tohoto oprávnění. Nájemce se zavazuje svým podpisem, že pokud bude zařízení potřebovat delší dobu, předloží po každých 7 dnech pronájmu zařízení ke kontrole a revizi, a uhradí nájemné. V případě, že tak neučiní, je si nájemce vědom, že se vystavuje nebezpečí, že na něj podá pronajímatel bez předchozího upozornění trestní oznámení policii pro důvodné podezření z poškozování cizí věci, případně z podezření na odcizení (zpronevěru) zapůjčeného zařízení. Hodinové sazby se nevztahují na příslušenství! Nájemné se počítá za dobu počínající dnem a hodinou převzetí zařízení a končí dnem a hodinou jeho vrácení do provozovny pronajímatele. Nájemné je splatné při vrácení zařízení. V případě bezhotovostního styku na základě faktury dodané pronajímatelem. V případě opožděného vrácení je takto splatné i zvýšené nájemné účtováno za dobu zpoždění. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 500,- korun za každý kalendářní den z prodlení. Nájemce potvrzuje svým podpisem, že převzal zařízení čisté, funkční a bez závad a že byl seznámen s obsluhou a údržbou. Pronajímatel stvrzuje svým podpisem, že elektrické zařízení vyzkoušel a to vyhovuje dle ČSN.

Rozhodčí doložka
(verze pro jednoho rozhodce a bez možnosti ústního jednání ve věci a bez odůvodnění)
„Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky se sídlem v Praze, IČ: 26675048, a jmenovaným v souladu s Jednacím řádem a dalšími pravidly tohoto Rozhodčího soudu, podle kterých bude v řízení postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. Spor bude rozhodnut na základě listinných podkladů předložených stranami a rozhodčí nález vydán bez nařízení jednání. Strany se dohodly, že odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. Místem rozhodčího řízení bude Praha. Náhrada nákladů rozhodčího řízení (včetně vlastních výloh smluvních stran) bude rozhodcem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu. Výše nákladů právního zastoupení bude určena obdobně podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.
.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Půjčujeme dodáváme a instalujeme veškeré dopravní značení
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
Nabízíme prodej a pokládku průmyslových podlah
PRODEJ
Nabízíme prodej dopravních plotů, zrcadel, světel a svodidel
PŮJČOVNA
Půjčujeme dopravní značení, nástroje, stroje, přístroje atd.
LAUFER spol.s r.o.
Půjčovna nářadí, stavební techniky a dopravního značení
MENU

Půjčovní řád

Copyright © firma Laufer spol. s r.o., tel. 605 765 847